Regionaal Dashboard

Dit interactief dashboard schetst een actueel beeld van economisch West-Vlaanderen. Het bevat cijfers tot op niveau van de West-Vlaamse regio’s. Bij vragen neem contact op met data@pomwvl.be

De POM is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de gegevens die ze via dit dashboard ter beschikking stelt. In het dashboard vindt u meer informatie over de gehanteerde bronnen. 

Begrippenlijst 

Actieve ondernemingen: Aantal btw-plichtigen in het begin van de periode : Het aantal btw-plichtigen op een gegeven datum is gebaseerd op de gegevens die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen. 

Budgettaire eenheden: In sommige statistieken worden de gegevens in budgettaire eenheden uitgedrukt. Deze eenheid geeft weer in welke mate de betaling “weegt” op het budget. Het budgettaire belang van een betaling (fysieke eenheid) wordt immers bepaald door het aantal vergoede dagen. Zo bv. zal de betaling voor een tijdelijk werkloze die recht heeft op 5 dagen veel minder wegen op de totale uitgaven van de maand dan een betaling voor een volledig werkloze die recht heeft op 26 dagen. 

De statistiek van de collectieve ontslagen bevat twee onderdelen, met name deel 1: de intenties tot collectief ontslag en deel 2: de effectief uitgevoerde collectieve ontslagen. De intenties tot collectief ontslag werden gemeld aan de sociale interventieadviseur maar de sociale onderhandelingen moeten nog starten of zijn nog bezig. Bij de effectief uitgevoerde collectieve ontslagen is het collectief ontslag volledig beschreven en werden alle te doorlopen procedures voltooid. Het aantal collectieve ontslagen in de oorspronkelijke intentie kan dus nog afwijken van het uiteindelijke aantal collectieve ontslagen. Alle collectieve ontslagen komen slechts één keer voor in de statistiek: ofwel bij het eerste deel (de intenties) ofwel later bij deel twee (de effectieve collectieve ontslagen). 

Conjunctuur: Aan de hand van een maandelijkse enquête bij bedrijfsleiders gaat de Nationale Bank na hoe het gesteld is met een aantal facetten van de activiteit, de vraag en de vooruitzichten. Er zijn drie    antwoordmogelijkheden: stijgend (positief), gelijkblijvend of dalend (negatief). De indicator is het saldo van de positieve en de negatieve antwoorden op deze vragen. 

Niet-werkende werkzoekenden: Deze vertegenwoordigen het bij de VDAB ingeschreven arbeidsmarktpotentieel. In deze groep zijn onder meer de schoolverlaters, de vrij ingeschrevenen en een zeer diverse restgroep (met daarin de tijdelijk geschorsten) opgenomen. 

Ontvangen vacatures: Dit betreft de ontvangen vacatures in het Normaal Economisch Circuit zonder uitzendopdrachten (NECzU) en rechtstreeks aan de VDAB gemeld. Wegens te grote niet-conjunctuurgerelateerde schommelingen worden de vacatures voor studentenjobs niet meer meegeteld in het Normaal Economisch Circuit. 

Het aantal starters wordt gedefinieerd als de som van het aantal nieuwe btw-plichtige ondernemingen en het aantal wederonderwerpingen van btw-plichtige ondernemingen. Niet-btw-plichtige ondernemingen worden niet opgenomen (zoals sommige handelsvennootschappen of non-profitorganisaties). De statistiek is gebaseerd op administratieve gegevens, wat noopt tot omzichtigheid bij de interpretatie van de cijfers. Een deel van het waargenomen verloop heeft immers een administratieve oorsprong die niet noodzakelijk beantwoordt aan een economische realiteit. 
Aantal eerste onderwerpingen als btw-plichtige : Het aantal eerste onderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige voor de eerste keer verwerven. Aantal wederonderwerpingen als btw-plichtige : Het aantal wederonderwerpingen betreft de btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige opnieuw verwerven nadat zij ze ten minste één keer hebben verloren. 

Aantal stopzettingen van btw-plichtigen : Het aantal stopzettingen is hier te verstaan als het aantal btw-plichtigen die de hoedanigheid van btw-plichtige tijdens de referentieperiode verloren hebben. 

Het gemiddelde aantal van de tijdelijke werkloosheid brengt het aantal vergoedbare dagen van tijdelijke werkloosheid in verhouding tot het aantal potentiële arbeidsdagen in de betrokken maand. Deze cijfers mogen niet gebruikt worden als indicatie van de werklozen, omdat het gaat om personen die nog steeds door een arbeidscontract gebonden zijn, maar om tijdelijke redenen geen werk hebben. De voornaamste oorzaak van tijdelijke werkloosheid is van economische aard, maar ook weersomstandigheden, jaarlijkse vakantie voor beginnende werknemers, overmacht, technische stoornis of stakingen kunnen een oorzaak zijn.